Soalan kewangan

Jumlah minimum pendepositan

Jumlah minimum pendepositan

Pengeluaran minimum

Jumlah pengeluaran minimum untuk pelbagai kaedah pembayaran

Komisen

Apakah komisen yang dikenakan semasa mendeposit atau mengeluarkan dana

Masalah dengan mendeposit/mengeluarkan dana

Apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku masalah dengan deposit/pengeluaran dana

Membatalkan pengeluaran

Bagaimana untuk membatalkan pengeluaran dana dari akaun sekiranya berlaku kesilapan

Pengesahan kad bank

Pengesahan kad bank

Perubahan maklumat bank untuk pendepositan/pengeluaran

Perubahan maklumat bank untuk pendepositan/pengeluaran

Penukar kadar pertukaran untuk pendepositan dan pengeluaran

Penukar kadar pertukaran untuk pendepositan dan pengeluaran

Tunjukkan lebih banyak lagi

Sila pilih kaedah yang tersedia untuk menambah nilai ke akaun anda